Skip to Content

Dydaktyka

Pracownicy naszej Katedry prowadzą wykłady oraz ćwiczenia i konwersatoria z przedmiotów np: 

1. Kryminalistyka

2. Archeologia sądowa

3. Wykrywanie fałszerstw dokumentów

4. Ekspertyzy sądowe

5. Kryminalistyka w administracji

8. Ochrona prawna dziedzictwa kultury

9. Wykrywanie sprawców przestępstw

 

Dzięki współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyc w zajęciach z chemii kryminalistycznej.

Dodatkowo studenci (stacjonarni, niestacjonarni i wieczorowi) podczas trwania studiów oprócz wykładu z Kryminalistyki uczęszczają na ćwiczenia z tego przedmiotu. Na cwiczeniach a także konwersatoriach studenci biorą czynny udział w inscenizowanych czynnościach o charakterze procesowo-kryminalistycznym, takich jak np. oględziny miejsca zdarzenia, przeszukanie, eksperyment laboratoryjny, eksperyment procesowo-kryminalistyczny, ekspertyzy (dokumentów, wariograficzne, dzieł sztuki, balistyczne, broni palnej, mechanoskopijne).

Ponadto w Katedrze Kryminalistyki prowadzone są semianaria magisterskie z Kryminalistyki na studiach (stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych).

Istotnym czynnikiem działalności dydaktycznej naszej katedry są studia podyplomowe.

Są one prowadzone w trybie dwu-semestralnym (więcej informacji na stronie www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl).

Materiały:

Kryminalistyka (ćwiczenia)

Wykrywanie fałszerstw dokumentów

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r. z pózn.zm. (rozdz.XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i rozdz.XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pięniędzmi i papierami wartościowymi)

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997r. z pózn.zm. (dział V Dowody)

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010r. z pózn.zm.

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 2013r., www.knf.gov.pl

Poradnik bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015 i nast. wydania, www.uke.gov.pl

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni (urządzenia mobilne), Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2016, www.uke.gov.pl

Ustawa z dnia 22.11.2018r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2019, poz.53), www.sejm.gov.pl 

Dokument1

Dokument2

Raport UKNF

Dokument3

Dokument4

Dokument5

Dokument6

Dokument7

Dokument8

Dokument9