Skip to Content

Dydaktyka

Pracownicy naszej Katedry prowadzą wykłady oraz konwersatoria z następujących przedmiotów:

 

1. Kryminalistyka (kierunek Prawo)

2. Dowód z ekspertyz sądowych (kierunek Prawo)

3. Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej (kierunek Prawo)

4. Wykrywanie fałszerstw dokumentów (kierunek Prawo, Administracja)

5. Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych (prawo)

6. Archeologia sądowa (kierunek Prawo)

7. Kryminalistyka w administracji (kierunek Administracja)

8. Ochrona prawna dziedzictwa kultury (kierunek Prawo, Administracja)

9. Kryminalistyczna teoria procesu wykrywczego (kierunek Prawo)

10. Psychologia sądowa (kierunek Prawo)

 

Dzięki współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego studenci naszego Wydziału mogą uczestniczyc w zajęciach z chemii kryminalistycznej.

 

Dodatkowo studenci prawa (stacjonarni, niestacjonarni i wieczorowi) na IV roku studiów oprócz wykładu z Kryminalistyki uczęszczają na cwiczenia z tego przedmiotu. Na cwiczeniach a także konwersatoriach studenci biorą czynny udział w inscenizowanych czynnościach o charakterze procesowo-kryminalistycznym, takich jak np. oględziny miejsca zdarzenia, przeszukanie, eksperyment laboratoryjny, eksperyment procesowo-kryminalistyczny, ekspertyzy (dokumentów, wariograficzne, dzieł sztuki, balistyczne, broni palnej, mechanoskopijne).

 

Ponadto w Katedrze Kryminalistyki prowadzone są semianaria magisterskie z kryminalistyki na studiach (stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych) prawa i administracji.

 

Istotnym czynnikiem działalności dydaktycznej naszej katedry są studia podyplomowe.

Są one prowadzone w trybie dwu-semestralnym (więcej informacji na stronie www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl).

a także w zakładce Studia Podyplomowe na naszej stronie głównej www.kryminalistyka.prawo.uni.wroc.pl lub www.katkrym.prawo.uni.wroc.pl

Materiały:

Kryminalistyka (ćwiczenia)

Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych

Wykrywanie fałszerstw dokumentów

Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r. z pózn.zm. (rozdz.XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i rozdz.XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pięniędzmi i papierami wartościowymi)

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997r. z pózn.zm. (dział V Dowody)

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011r. z pózn.zm.

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010r. z pózn.zm.

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 2013r., www.knf.gov.pl

Poradnik bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015, www.uke.gov.pl

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni (urządzenia mobilne), Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2016, www.uke.gov.pl

Projekt Ustawy o dokumentach publicznych, Rządowe Centrum Legislacji, www.rcl.gov.pl

 

Dokument1

Dokument2

Raport UKNF

Dokument3

Dokument4

Dokument5

Dokument6

Dokument7